فردای زیست شناسی۱ min read

شما با زمان تقریبی مطالعه ۳ دقیقه‌ای این مقاله، مهمان نت‌بازمگ هستید.

بشــر از زمانی که چشــم گشود فهمید گذشــته و آینده و زمان حال وجود دارد و از همان لحظه مشتاق شد تا بداند در

آینده پژوهی چیسـت؟ و در زیست شناسی چه کاربردی دارد.

دهد. ساحرهها و فالگیرها پیدا شدند که از خطوط دست آینده را پیشبینی میکردند. امروزه
ی فصل جدیدی از این سحر و رازهاســت.در آســتانهی “آیندهپژوهی.”آیندهپژوهی امروزه یکی از
ترین رویکردها در علم و فناوری است.امروزه در silicon valley1 دانشمندان آیندهپژوهی میکنند و طراحها برای
های نیامده طراحی میکنند و آن تکنولوژی با اختلاف چند هفته دیر یا زود وارد بازار میشــود.
های آن منحنی مور اســت که بیان میکند تعداد ترانزیســتورهای روی یک تراشــه با مساحت
طور تقریبی دو برابر میشود.

کی از تفاوتهای عمدهی آیندهپژوهی با فال و ســحر این است که آیندهپژوهان آیندههای محتمل را پیشبینی
میکنند و برای هرکدام ســناریو و داســتانی تعریف میکنند.اما این حقیقت که آیندهپژوهان آینده را پیشبینی
میکننــد یا با جهتدهی به حال آینده را خلق میکنند ســؤالی اســت که در این مجال فرصت پاســخ به آن را
نداریم،اما خلأ حضور آینده ً پژوهی در فضای علمی کشــور مخصوصا در فضای زیستشناســی آشکار است.
ً گرچه علم راه خود را پیدا خواهد کرد اما قطعا ً و یقینا این ما هستیم که به استفاده ازآنجهت میدهیم و حضور
آیندهپژوهان میتواند به موتور محرکی برای زیســتفناوری و تکنیکهای پژوهش علمی بدل شــود. نمونههای
موفقی از این حرکت را میتوان در پروژههای مربوط به ( Cryonics2سرما زیستی،) بارگذاری ذهنی و پروتزهای
بینایی مشاهده کرد

آنچه گفته شــد تنها بخشــی از استفادههای آیندهپژوهی در زیستشناسی بود. شــاید جنبه دوم که ازنظر زیست شناسان
حتی ممکن اســت مهمتر باشــد بررســیهای اکولوژیکی آینده اســت.اینکه کدام گونه تا چه زمانی در طبیعت و یک
زیســتبوم بهعنوان یک سیستم پیچیده و یا شــاید بهعنوان پیچیدهترین سیستم شناخته میشــود از قوانین جزگرا پیروی
نمیکنــد بنابراین راهی نداریم جز آنکه به هر زیســتبوم بهعنوان یک موجود زنــده و یکپارچه نگاه کنیم. نتیجهی این
نگاه، پدید آمدن قوانینی است که این قوانین و فرمولها اولین قدم برای پیشبینی آیندهی اکولوژیکی است.اولین مثال از
این پیشبینیها ( (MVP)minimum viable populationحداقل جمعیت زیستا) است .این شاخص مهم اکولوژیکی
محاسبه میکند که حداقل تعداد افراد یک گونه با توجه به روابط اکولوژیکی، اندازه و تغییرات آب و هوایی باید چقدر
باشد تا در ۱۰۰۰سال آینده احتمال بقای آن گونه حداقل % ۹۹باشد.

لMDA)minimum dynamic area( دومیــن شــاخص
ناحیه پویا )اســت که حداقل مساحت لازم برای نگهداری حداقل
جمعیت قابل بقا را پیشبینی میکند.
این دو شــاخص تنها تعدادی از شــاخصهای مهم آیندهپژوهی در
زیستشناســی هستند. تجربه نشان داده است که کسانی فردا موفق
خواهند بود که امروز فردای خود را ببینند.

پارسا حریری

پارسا حریری

پارسا حریری هستم :)) عاشق زیست و علوم کامپیوتر و هر چیز علمیه دیگه!مخصوصا علوم اعصاب و این چیزا... دانشجوی زیست فناوری دانشگاه تهران و سردبیر بخش دانش مجله ی نت باز امیدوارم بتونم براتون لحظه های خوبی رو رقم بزنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.